zuijderhoudt-laren.nl
HOME BISTRO BAR TRAITEUR CATERING VACATURES

traiteur zuijderhoudt

 

Bistro - Bar - Traiteur - Catering Zuijderhoudt
Krommepad 5c
1251 HP Laren

Bistro: 035 531 04 27
Traiteur: 035 538 18 99

E info@bistrozuijderhoudt.nl

Openingstijden bistro & bar:

Maandag GESLOTEN
Dinsdag tm zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Zondag GESLOTEN

Openingstijden traiteur:

Maandag GESLOTEN
Dinsdag tm zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Bezorgtijden 18.00 - 21.00 uur
Zondag GESLOTEN

Op Koningsdag zijn de bistro en traiteur gesloten. Fijne dag!

Like Zuijderhoudt op Facebook Schrijf je in voor de Zuijderhoudt nieuwsbrief De route naar Zuijderhoudtalgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zuijderhoudt Laren


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Zuijderhoudt Laren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zuijderhoudt Laren gevestigd aan het Krommepad 5c te Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32117088;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zuijderhoudt Laren een overeenkomst heeft gesloten;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zuijderhoudt Laren.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zuijderhoudt Laren en de opdrachtgever waarop Zuijderhoudt Laren deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zuijderhoudt Laren, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zuijderhoudt Laren en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Zuijderhoudt Laren verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Zuijderhoudt Laren niet.
3.3 Zuijderhoudt Laren is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website van Zuijderhoudt Laren.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief transportkosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.5 De door Zuijderhoudt Laren gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte.
3.6 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zuijderhoudt Laren opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Zuijderhoudt Laren haar aanbieding baseert.
3.7 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Zuijderhoudt Laren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zuijderhoudt Laren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.10 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zuijderhoudt Laren garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.11 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Zuijderhoudt Laren berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Zuijderhoudt Laren. Zuijderhoudt Laren behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de aanbieding of offerte van Zuijderhoudt Laren schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Zuijderhoudt Laren feitelijk begint met de uitvoering.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Zuijderhoudt Laren zal met grote zorg de opdracht uitvoeren.
5.2 Zuijderhoudt Laren mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.
5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zuijderhoudt Laren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 Voor een optimale voorbereiding dient de opdrachtgever de keuze van het menu, de wijnen en andere zaken uiterlijk 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst op te geven. Indien voor één van de gasten van de opdrachtgever een dieet gewenst is, dient de opdrachtgever dit 7 dagen van te voren te melden aan Zuijderhoudt Laren.
6.2 Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever Zuijderhoudt Laren in het bezit te stellen van de volgende gegevens:
a. het aantal gasten;
b. de exacte locatie en tijdsbepaling;
c. de gewenste huurmaterialen;
d. de naam en het adres voor verzending van de factuur;
e. overige gegevens welke van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid 5 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst het aantal opgegeven gasten te verminderen. Indien deze vermindering meer bedraagt dan de helft van het originele aantal gasten, dan ik er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 14.2 van toepassing is.
6.4 Indien op de dag(en) van de uitvoering meer gasten verschijnen dan door de opdrachtgever is overeengekomen, dan zullen alle extra kosten die Zuijderhoudt Laren daardoor heeft moeten maken, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Zuijderhoudt Laren verstrekte gegevens en informatie.
6.6 De opdrachtgever staat ervoor in dat Zuijderhoudt Laren alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
6.7 Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Zuijderhoudt Laren vertraagd door toedoen van de opdrachtgever, dan is Zuijderhoudt Laren gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
6.8 Het is de opdrachtgever onder geen beding toegestaan om overeenkomsten te sluiten met leveranciers van Zuijderhoudt Laren.

 

Artikel 7 Vergunning
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van derde nodig is, draagt de opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor die toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Zuijderhoudt Laren blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden
8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan Zuijderhoudt Laren.
8.2 De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Zuijderhoudt Laren is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door de opdrachtgever. Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is Zuijderhoudt Laren gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Zuijderhoudt Laren aan haar leveringsplicht heeft voldaan.
8.3 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

 

Artikel 9 Verhuurmaterialen
Voor materialen welke aan de opdrachtgever worden verhuurd geldt:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever de materialen in ontvangst heeft genomen, komen de materialen volledig voor zijn risico;
b. voor vermissing, breuk, beschadiging of diefstal en vervreemding komt de nieuwwaarde ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Risico-overgang
De opdrachtgever draagt het risico van de etens- en/of drinkwaren vanaf het moment waarop deze aan de opdrachtgever worden afgeleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 11 Personeel
11.1 Aan de hand van de te verrichten werkzaamheden en aan de hand van het aantal gasten van de opdrachtgever, bepaalt Zuijderhoudt Laren het aantal personeelsleden dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit aantal personeelsleden zal door Zuijderhoudt Laren worden ingezet en aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, ongeacht de door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
11.2 Het personeel van Zuijderhoudt Laren is alleen verplicht die werkzaamheden uit te voeren welke met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat Zuijderhoudt Laren geen bedieningswerkzaamheden verricht, zal de opdrachtgever op duidelijke wijze aan zijn gasten kenbaar maken dat zij niet bediend worden en dat zij zichzelf dienen te voorzien van drinkwaren.

 

Artikel 12 Prijswijziging
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke kostprijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Zuijderhoudt Laren gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst
13.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
13.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zuijderhoudt Laren zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
13.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Zuijderhoudt Laren de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
13.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Zuijderhoudt Laren geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zuijderhoudt Laren kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 14 Annuleringen
14.1 Annulering kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke of elektronische annulering Zuijderhoudt Laren heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
14.2 Indien de reservering door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 60 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst: 50% van het offertebedrag;
b. bij annulering 60-14 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst: 75% van het offertebedrag;
c. bij annulering minder dan 14 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van het offertebedrag.

 

Artikel 15 Klachten
15.1 Direct na levering van etens- en/of drinkwaren, dient de opdrachtgever deze te controleren en eventuele klachten onverwijld bij de aflevering aan Zuijderhoudt Laren te melden, zodat Zuijderhoudt Laren de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.
15.2 Indien het voor Zuijderhoudt Laren niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de etens- en/of drinkwaren door de opdrachtgever al opgegeten en/of opgedronken zijn, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
15.3 Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Zuijderhoudt Laren in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij dit binnen 10 dagen aan Traiteur Zuijderhoudt schriftelijk of elektronisch gemotiveerd kenbaar te maken. Zuijderhoudt Laren zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
15.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zuijderhoudt Laren slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16 Betaling
16.1 De opdrachtgever dient 7 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst 50% van het totale offertebedrag te voldoen, bij wijze van voorschot.
16.2 Indien het offertebedrag hoger is dan € 5.000,00 excl. BTW dient de opdrachtgever 7 dagen voor de eerste dag van de uitvoering van de overeenkomst 85% van het totale offertebedrag te voldoen.
16.3 Het resterende bedrag dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Zuijderhoudt Laren aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
16.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Zuijderhoudt Laren de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
16.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Zuijderhoudt Laren op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Zuijderhoudt Laren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zuijderhoudt Laren is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zuijderhoudt Laren kenbaar behoorde te zijn.
17.2 Zuijderhoudt Laren is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met geleverde goederen, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

17.3 Plaatsing en bevestiging van verhuurmaterialen geschiedt op aanwijzing en met toestemming van de opdrachtgever. Zuijderhoudt Laren is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door plaatsing en/of bevestiging van verhuurmaterialen.
17.4 De opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte en van de te gebruiken goederen aangemerkt, ook als de huur van deze goederen door bemiddeling met Zuijderhoudt Laren tot stand komt. Zuijderhoudt Laren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan deze ruimte of de te gebruiken goederen gedurende de gebruikersperiode.
17.5 De opdrachtgever is aansprakelijke voor alle schade welke is veroorzaakt doordat hij wanprestatie heeft gepleegd of doordat hij en/of zijn gasten onrechtmatig hebben gehandeld jegens Zuijderhoudt Laren.
17.6 Zuijderhoudt Laren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.7 Indien Zuijderhoudt Laren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zuijderhoudt Laren beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zuijderhoudt Laren in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
17.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zuijderhoudt Laren of haar ondergeschikten.

 

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Voor zover Zuijderhoudt Laren ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zuijderhoudt Laren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Overdracht
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zuijderhoudt Laren is het de opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met Zuijderhoudt Laren gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Zuijderhoudt Laren geleverde goederen en documenten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 21 Geheimhouding
Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.
 
Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Zuijderhoudt Laren behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zuijderhoudt Laren zal de wijziging tijdig schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.
22.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.4 Op elke overeenkomst tussen Zuijderhoudt Laren en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.